محاسبه BUT یا ظرفیت خنک کنندگی

محاسبه BUT یا ظرفیت خنک کنندگی

برآورد ظرفیت سرمایش، مهم ترین عامل در انتخاب کولر مناسب برای محل مورد نظر شماست. ظرفیت خنک کنندگی کولرهای گازی معمولا با BUT Read more